Beleidsplan

Definitie VVFLEX

De naam VVFLEX staat voor Verscheidenheid, Veelzijdig aanbod en FLEXibiliteit in Arts, Cultures and People.

Medewerkers en vrijwilligers
VVFLEX heeft een 4-koppig bestuur.
De dagelijkse leiding is in handen van een algemeen coördinator, die wordt ondersteund door vrijwilligers en stagiaires in verschillende functies. 
Tevens zijn projectontwikkelaars en docenten actief.

Netwerkpartners:
-Andere organisaties, stichtingen, jongeren-, cultureel centra, scholen

Het geheel aan medewerkers, vrijwilligers en docenten en de samenstelling blijft voortdurend in beweging. Inzet van mankracht is variabel en mede afhankelijk van het soort project of activiteit.

Beloningsbeleid:
VVFLEX heeft geen mensen ‘in dienst’.
Medewerkers en docenten dienen freelancer (ZZP-er) te zijn of worden ingezet op vrijwillige basis, met indien mogelijk en haalbaar een vrijwilligers- of onkosten vergoeding.

Beleid organisatie:

Stichting VVFLEX is een jonge organisatie die zich richt op het bereiken, stimuleren en ontwikkelen van artistiek talent. VVFLEX voert een diversiteitbeleid en richt zich met name op mensen met cultureel diverse achtergronden en integratie van verschillende artistieke invloeden. Diversiteit, oftewel verscheidenheid uit zich bij VVFLEX in alles, in kunsten, in mensen in culturen, in professionals.

Ze beoogt hiermee professionalisering van kunstbeoefenaars met een niet westerse en grootstedelijke achtergrond en een breder cultureel aanbod te bevorderen.

VVFLEX ontwikkelt activiteiten die gericht zijn op ontwikkeling en presentatie van jong talent/nieuwe artiesten en op integratie van diverse kunstvormen, -genres en disciplines,
op het gebied van podiumkunsten, kunst- en cultuurvorming en productie.
Vanwege een brede visie heeft VVFLEX een veelzijdig aanbod.
VVFLEX vormt op deze manier een platform voor zelfstandige docenten in geboden.

Doelstelling:

VVFLEX is een organisatie die ten doel stelt om artistiek talent te bereiken en verder te ontwikkelen, mogelijkheden tot professionalisering te vergroten en integratie van verschillende kunstvormen en stijlen mogelijk te maken. Daarmee beoogt ze een breder cultureel aanbod te bevorderen.

Het doel van VVFLEX zoals in de statuten omschreven staat is:
-artistieke talentontwikkeling, alsmede het verkleinen van afstand van professionalisering in kunstvorming van talenten en (opkomende) artiesten met een achtergestelde positie.
-Stimulering van creatieve en culturele participatie van mensen met een achtergestelde positie, middels een gepast aanbod en begeleiding.
-Bevordering en verbreding van het cultureel aanbod middels integratie van verschillende artistieke vormen, genres en disciplines.
-Bevordering en stimulering van presentatie, educatie en produktie van achtergestelde kunstvormen en genres.

Werkwijze
VVFLEX wil jongeren stimuleren hun creatieve talenten verder te ontwikkelen en hierin te groeien, middels een uiteenlopend aanbod van activiteiten, projecten en events. Door middel van een laagdrempelig en gepast aanbod probeert VVFLEX een zo breed mogelijke doelgroep te benaderen, te stimuleren en te activeren, Zo is VVFLEX met name gericht op meer participatie van mensen uit achtergestelde groepen, zoals zog. straatjongeren.

Daarnaast wil VVFLEX professionalisering bevorderen en streeft ze ernaar het aanbod van professionele kunstvorming toegankelijker en beter mogelijk te maken voor een bredere doelgroep.
VVFLEX biedt tevens begeleiding aan jong opkomende artiesten en draagt bij aan hun groei en verbetering binnen de wereld van entertainment.

VVFLEX richt zich met name op urbanstyles en daaraan gerelateerde crossovers, maar ook op stijlen die hun herkomst vinden in verschillende (niet westerse) culturen. Dit om zoveel mogelijk af te stemmen op de huidige bevolkingssamenstelling, waarin allerlei mensen met verschillende achtergronden, afkomsten, religies, etc. naast elkaar leven.

VVFLEX gelooft in het bundelen van krachten en onderhoudt een breed gericht netwerk en werkt samen met andere organisaties, (semi) professionals in verschillende disciplines aan activiteiten en projecten. Hierbij fungeert VVFLEX ook als bemiddelingsorganisatie, waarbinnen een ieder de ruimte, mogelijkheid maar vooral ook vrijheid krijgt om zijn/haar ‘ding’ op eigen gepaste wijze te kunnen doen. Zo kunnen activiteiten en projecten worden aangeboden naar eigen inzicht van de profs en kan er multidisciplinair worden gewerkt.

Alle samenwerkingsrelaties hebben uiteraard veel affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van VVFLEX.

VVFLEX zorgt ervoor dat er zo zorgvuldig mogelijk coordinatie, bemiddeling en begeleiding wordt geboden.
Doelgroepen
Iedereen is welkom om deel te nemen aan de activiteiten van VVFLEX. De stichting sluit niemand uit en wil graag fusie of integratie van mensen bevorderen. Nederland is een multiculturele samenleving waar mensen uit allerlei windstreken komen en allerlei verschillende bevolkingsgroepen, culturen, geloofsovertuigingen, behoeftes en gewoontes wonen. VVFLEX wil een afspiegeling zijn van deze bevolkingssamenstelling en wil proberen middels kunst en cultuur mensen bij elkaar te brengen en voor ieder wat wils te bieden.

VVFLEX heeft tevens als doel om mensen uit een kwetsbare positie te bereiken, te stimuleren en te activeren t.b.v. ontwikkeling, groei en algemene positieverbetering, middels een op hen toegespitst (re)creatief aanbod.
Voorbeelden van deze groepen zijn: straat- of probleemjongeren, tienermoeders, allochtonen, VVFLEX is ook gericht op achterstand op artistiek gebied en wil bijdragen in de talentontwikkeling en positieverbetering van jonge talentvolle artiesten die meer naar voren mogen worden geschoven en meer ondersteuning kunnen gebruiken bij hun carrièrevorming. Ook wil VVFLEX een brug vormen tussen hen en de officiële kunstvakopleidingen.
Voorbeelden: vrouwelijke muzikanten (intrumentalisten), artiesten met bi-culturele achtergrond, jong talent van de straat of uit risicogroepen, e.a.

 

Marketingbeleid

Sterkte/Zwakte analyse (SWOT)


Sterkte punten:
-Diversiteit vergroten/integratie:
VVFLEX streeft naar verscheidenheid wat tot uiting komt in alle facetten (genres, doelgroepen, disciplines, talenten, publieksbereik, etc) maar ook in de organisatie zelf.
VVFLEX maakt geen onderscheid in ras, geslacht, leeftijd, geloof of wat dan ook.

–Veelzijdig en breedgericht:
VVFLEX doet aanbod op verschillende uiteenlopende kunstzinnige of culturele gebieden, doelgroep, e.a. maar is van alle markten thuis en integreert mensen, doelen, kunstvormen, e.a. Er zijn meerdere afdelingen binnen VVFLEX met allen een apart werkterrein.

-Deskundig en professioneel:
VVFLEX wordt bestuurd door kundige mensen, allen met veel ervaring op verschillende terreinen. De leden hebben een cultureel diverse achtergrond en een reëel beeld van wat er vandaag de dag gewenst en nodig is bij de huidige bevolking, gehele samenleving. VVFLEX mensen hebben veel inzicht in behoeftes, knelpunten en andere factoren.

-Flexibel en dynamisch netwerk:
VVFLEX heeft een ruim netwerk en werkt veel samen met professionals met ruime expertise en affiniteit met de doelgroepen. De leden en samenwerkingsrelaties van VVFLEX zijn veelal zelf afkomstig uit een (sub)doelgroep en weten daardoor op eigentijdse wijze in te spelen op behoeftes

–Laagdrempelig en multi-inzetbaar:
VVFLEX is voor iedereen toegankelijk en voelbaar. VVFLEX staat open voor iedereen en maakt gebruik voor allerlei invloeden.
Samenwerkingsverbanden zijn goed te realiseren en tevens erg gewenst met andere culturele-, welzijns-, educatieve, sociaal maatschappelijke of anderszins op achtergestelde doelgroepen gerichte instellingen.
Zwakte punten

-Financien: De stichting is hierdoor hoofdzakelijk afhankelijk van subsidies, donaties, giften, schenkingen, etc. Hoge contributies of andere deelname-gelden, zoals entree vanuit de doelgroepen is niet/nauwelijks mogelijk. De stichting dient deelname- of entreegelden voor activiteiten erg laag te houden, terwijl professionele begeleiding prijzig is.

-Positie: de stichting zit in haar startfase en daardoor in opbouwfase waarin ze zich moet bewijzen. Wel ontwikkelt ze zich snel en legt reeds in korte tijd essentiele netwerkrelaties.

-Middelen: momenteel is er nog kwalitatief slecht en onvoldoende materiaal, weinig werkruimte. Er wordt gewerkt vanuit huis.

-Tijdgebrek. Alle werkzaamheden worden momenteel vooral uitgevoerd door de oprichtster van de stichting die tevens een fulltime baan heeft.

Kansen
–Er is een zgn. ‘gat in de markt’-veel vraag/behoefte, weinig gepast aanbod nog in hetgeen de stichting naleeft.

-VVFLEX heeft een breed netwerk op verschillende terreinen.

-VVFLEX is van alle markten thuis en zet in op verschillende behoeftes.

-VVFLEX is erg nuttig en in de kunst en cultuursector. Ze beschikt over essentiële expertise, ervaring vaardigheden in vormen, stijlen en disciplines, maar heeft tevens goed inzicht in knelpunten en valkuilen waar andere instanties op stuiten. Vanwege de affiniteit met doelgroepen en eigen achtergrond is VVFLEX gemakkelijker dan andere instellingen in staat om de doelgroep te bereiken en hierbinnen te netwerken. Dit is een pré en zal VVFLEX onmisbaar maken in de cultuursector.
-Timing: Deze periode gaan kunst en cultuur veel aandacht krijgen. Ook vanuit de (lokale) overheid.

Bedreigingen:
-Concurrentie:  van vergelijkende organisaties die een zelfde werkwijze en achtergrond, gratis aanbieders, etc. nastreven

-Misbruik: de stichting moet waken voor mensen of rechtspersonen die op enigerlei wijze misbruik willen maken van de stichting of beter proberen te worden over de rug van de stichting.

-Diefstal en moet er daarom altijd voor zorgen dat er gewerkt met overeenkomsten, regelen van auteursrechterlijke zaken/patent, tekenen van geheimhoudingsverklaringen, goed verzekerd zijn, etc.

–Malafide praktijken: van ondernemingen die moedwillig misbruik kunnen maken van de stichting.

–Negatieve publiciteit: de stichting en haar leden moeten waken voor publiciteit-uitgevers, interviewers, PR-mensen, enz die met kwade bedoeling informatie willen verkrijgen, zoals roddelpers

–Laster en naamschending: de stichting en haar leden moeten opletten dat ze niet in aanraking komen met zaken die de naam en positie van de stichting kunnen schaden. Een goede screening en geheimhoudingsverklaringen zijn belangrijk alvorens met mensen of bedrijven in zee te gaan.